Over Punt Speciaal

Over Punt Speciaal

Punt Speciaal onderwijsgroep biedt (voortgezet) speciaal onderwijs en begeleiding aan leerlingen (4 tot 20 jaar) die specifieke, individuele ondersteuning nodig hebben. Wij stimuleren de ontwikkeling van onze leerlingen door het aanbieden van maatwerk, met als doel voor elke leerling een volwaardige plek in de maatschappij.

Onze visie is dat we onderwijs, begeleiding en expertise in elke regio thuisnabij aanbieden. Binnen en in samenwerking met het regulier onderwijs, in het werkveld en op onze scholen. We werken met iedere leerling toekomstgericht! 

Onze missie

Wij leiden leerlingen op de best passende manier toe naar de voor hen best passende plek in de maatschappij. Wij zijn er voor alle leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag: leerlingen met leerproblemen, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een ziekte of een combinatie hiervan. Daarbij kunnen zich ook gedrags- en/of psychische problemen voordoen.

Met iedere leerling werken wij toe naar optimale participatie op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Dat is wat wij bedoelen met ‘inclusiever onderwijs’.

Onze visie

Wij gaan voor een inclusievere maatschappij, waarin iedereen ertoe doet, iedereen erbij hoort en succesvol meedoet. Daarom stellen wij in ons onderwijs de vraag van de leerling centraal. De participatie van leerlingen en ouders begint op het moment dat de leerling bij ons binnenkomt: we kijken samen wat de leerling nodig heeft en organiseren het onderwijs daaromheen.

Voor al onze leerlingen, in alle uitstroomrichtingen, organiseren we het onderwijs zoveel mogelijk buiten de muren van onze klassen en scholen, in de maatschappij. Daartoe ontwikkelen we nieuwe onderwijsconcepten waarin het leren ín de maatschappij centraal staat. Hiervoor werken we intensief samen met partners in het onderwijs en in de maatschappij: van (collega-)onderwijs- instellingen en zorginstellingen tot regionale ondernemingen en overheden.

Ons ideaal is dat iedereen in hun eigen omgeving onderwijs, begeleiding en zorg ontvangt en deelneemt aan de maatschappij. Wij zien een verblijf op onze scholen voor de meeste leerlingen dan ook als tijdelijk. Stap voor stap werken we met de leerlingen naar hun uitstroombestemming toe, passend bij hun ondersteuningsbehoeften, om te komen tot een optimale deelname aan de maatschappij. 

Organisatiestructuur

Punt Speciaal onderwijsgroep is een stichting gericht op (voortgezet) speciaal onderwijs, oftewel so en vso. In totaal werken er zo’n 550 medewerkers op 20 locaties in de volgende vier regio’s: Land van Maas en Waal, Nijmegen en omgeving, Noord-Limburg en Rivierenland.

Samen vormen we Punt Speciaal onderwijsgroep en spelen we in op vragen van de leerlingen vanuit onze missie, visie en de daarbij behorende kernwaarden. 

Ons bestuurder, Werner Willemsen, is verantwoordelijk voor de hele onderwijsgroep. Er zijn vier regiodirecteuren voor de scholen.

Op de scholen zijn onze locatieleiders degenen die de teams aansturen. Deze teams bestaan uit: leerkrachten, onderwijsassistenten, internbegeleiders, orthopedagogen, logopedisten, enzovoorts. 

Het bestuursbureau heeft staffunctionarissen en ondersteunend personeel voor: personeel en organisatie (P&O), onderwijs en kwaliteit (O&K), financiën en communicatie. 

De Raad van Toezicht (RvT) controleert of we ons doel realiseren. 

Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) is gesprekspartner van de bestuurder. Elke school wordt vertegenwoordigd binnen de gmr, zowel door een ouder als door een medewerker. Ook het bestuursbureau is vertegenwoordigd. De gmr houdt zich bezig met onderwerpen die voor alle scholen van Punt Speciaal onderwijsgroep gelden. Alles wordt genotuleerd door een notulist. 

Dit orgaan heeft advies- en instemmingsrecht op beleid dat voor alle scholen geldt. Na advies of instemming vanuit de gmr is het bovenschools beleid en geldt dit voor alle scholen van Punt Speciaal onderwijsgroep. Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr) die bestaat uit ouders en medewerkers die gesprekspartner zijn van de regiodirecteur. De medezeggenschapsraden houden zich bezig met schoolbeleid.

Meer lezen? Bij documenten vindt u het meest recente jaarverslag van de gmr. 

Wilt u iets voorleggen aan de gmr? Stuur dan een mail naar de voorzitter: gmr@puntspeciaal.nl