Over Punt Speciaal

Onze missie

Wij leiden leerlingen op de best passende manier toe naar de voor hen best passende plek in de maatschappij. Wij zijn er voor alle leerlingen met een specifieke ondersteuningsvraag: leerlingen met leerproblemen, een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, een ziekte of een combinatie hiervan. Daarbij kunnen zich ook gedrags- en/of psychische problemen voordoen.

Met iedere leerling werken wij toe naar optimale participatie op het gebied van:

  • wonen
  • werken
  • vrije tijd
  • burgerschap

Dat is wat wij bedoelen met inclusiever onderwijs.

Onze visie

Wij gaan voor een inclusievere maatschappij, waarin iedereen ertoe doet, iedereen erbij hoort en succesvol meedoet. Daarom stellen wij in ons onderwijs de vraag van de leerling centraal.

De participatie van leerlingen en ouders begint op het moment dat de leerling bij ons binnenkomt: we kijken samen wat de leerling nodig heeft en organiseren het onderwijs daaromheen.

Voor al onze leerlingen, in alle uitstroomrichtingen, organiseren we het onderwijs zoveel mogelijk buiten de muren van onze klassen en scholen, in de maatschappij. Daartoe ontwikkelen we nieuwe onderwijsconcepten waarin het leren ín de maatschappij centraal staat. Hiervoor werken we intensief samen met partners in het onderwijs en in de maatschappij: van (collega-)onderwijs- instellingen en zorginstellingen tot regionale ondernemingen en overheden.

Ons ideaal is dat iedereen in hun eigen omgeving onderwijs, begeleiding en zorg ontvangt en deelneemt aan de maatschappij. Wij zien een verblijf op onze scholen voor de meeste leerlingen dan ook als tijdelijk. Stap voor stap werken we met de leerlingen naar hun uitstroombestemming toe, passend bij hun ondersteuningsbehoeften, om te komen tot een optimale deelname aan de maatschappij.